top banner 2017

 

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

  สำเนาสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561   จำนวน 17 สัญญา…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000