banner01

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา วันอังคารที่…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000