เรื่อง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด   เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000