• นายสมคิด แซ่อ๋อง
  รองนายก อบจ.พังงา
 • นายธราธิป ทองเจิม
  รองนายก อบจ.พังงา
 • นายอรรถพล ไตรศรี
  เลขานุการนายก อบจ.พังงา
 • นายนพดล พิศาลวีรวงศ์
  เลขานุการนายก อบจ.พังงา
 • นายโชติ ชัชพงศ์
  เลขานุการนายก อบจ.พังงา
 • นางพรดารา ประมูลทรัพย์
  เลขานุการนายก อบจ.พังงา