รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 6 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) (ปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา)
2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) (ปฏิบัติงานสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา)
3 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) (ปฏิบัติงานสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา)

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๗๖๔๘ - ๑๔๘๔ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000