คณะผู้บริหาร

 

   bumrung 

 นายบำรุง  ปิยนามวาณิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

 
  somkit   tharathip

 นายสมคิด แซ่อ๋อง
รองนายก อบจ.พังงา คนที่ 1

 นายธราธิป ทองเจิม
รองนายก อบจ.พังงา คนที่ 2

   
 attaporn  noppadol

 นายอรรถพล ไตรศรี
เลขานุการนายก อบจ.พังงา

นายนพดล พิศาลวีรวงศ์
เลขานุการนายก อบจ.พังงา
   
chot porndara
 นายโชติ  ชัชพงศ์
เลขานุการนายก อบจ.พังงา
นางพรดารา  ประมูลทรัพย์
เลขานุการนายก อบจ.พังงา
   
 bunpot
 นายบรรพต ตันติเพชราภรณ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.พังงา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000