ข้อมูลจังหวัดพังงา

 

ขนาดและที่ตั้ง

     พังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิบดา 52.3 ฟิลิบดาเหนือกับเส้นลองติจูด ที่ 98  องศา 32ลิบดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  788  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 4,170.885 ตารางกิโลเมตร (2,606,803.125 ไร่)  พื้นที่เกษตร 1,425.931 ตารางกิโลเมตร (891,206.875 ไร่ )  พื้นที่ป่าไม้ 1,142.50 ตารางกิโลเมตร  (714,062.25 ไร่)   เนื้อที่อื่น ๆ 1,602.454 ตารางกิโลเมตร (1,001,534 ไร่)

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ต ตรงช่องแคบปากพระเชื่อมกันโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกันทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

 

ลักษณะภูมิประเทศ    

      สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มี พื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่สำคัญ ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สำหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด  พื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105  เกาะ  และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจำนวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000