นโยบาย

NK1

คำแถลงนโยบาย ของ
นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แถลงต่อสภาองค์การบริหารจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่เคารพ 

 

        ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ซึ่งกระผมได้รับความไว้วางใจจาก พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นั้น

       บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วม ตามหลักการปกครองแบบการกระจายอำนาจ โดยครอบคลุมถึงแนวนโยบายทุกๆด้าน ตามบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

       และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2546 มาตรา35/4 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผมนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่มุ่งมั่นจะสร้างความผาสุก การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดพังงาทุกคน โดยมีนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

1. ด้านการศึกษา

1.1 สนับสนุนและยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

1.2 กองทุนเพื่อการศึกษาแก่เยาวชนทุกระดับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

1.2.1 ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.2.2 ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาเฉพาะวิชาชีพ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

1.3 จัดให้มีการพัฒนาเพิ่มทักษะครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.4 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ รวมทั้งการแนะแนว การติว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชน พัฒนาผู้เรียนและกลุ่มผู้สนใจให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สองภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

1.6 สนับสนุนสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ให้มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ จัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษา  

2. ด้านสาธารณสุข

2.1 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อส.อบจ.) ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญของชุมชนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 จัดให้มีศูนย์เครือข่าย อสม. ระดับจังหวัด โดยการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

2.3 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดสร้างศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตามความเหมาะสม

2.4 สนับสนุนและจัดให้มีศูนย์เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงา พร้อมทั้งสนับสนุนรถช่วยเหลือ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรง

2.5 สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรต่างๆ และเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2.6 สนับสนุนและจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รักษาความสะอาดของท้องถิ่น บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ และชุมชนปลอดภัย  

3. ด้านการกีฬา

3.1 สนับสนุนและพัฒนาการกีฬาทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้พัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศสำหรับการแข่งขันในระดับต่างๆ สร้างนักกีฬาให้กับจังหวัด โดยมุ่งเน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลางการกีฬา

3.2 จัดให้มีและปรับปรุงโรงยิม สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสุขภาพและอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีสถานที่แข่งขันกีฬา ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับการกีฬาในจังหวัดและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี นำไปสู่ความร่วมมืออันดีในการพัฒนาจังหวัด

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดพังงาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

3.5 สนับสนุนและยกระดับการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น กีฬาประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ก้าวสู่ระดับจังหวัดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งเรือยาว การแข่งขันจักรยาน จักรยานยนต์ (โมโตครอส)

4. ด้านการท่องเที่ยว

4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว จัดระบบภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับจังหวัดพังงาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4.2 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สำนึกในการเป็นชุมชนเจ้าบ้าน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

4.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พร้อมจัดหาตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ และสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

4.4 พัฒนาเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม เป็นต้น และการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางโบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัดพังงา

4.6 สนับสนุนและสร้างระบบภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาสู่ระดับนานาชาติ เช่น จัดประกวดถนนสวยเพื่อการท่องเที่ยว  

5. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนา เช่น วันสำคัญทางศาสนา เทศกาลประจำปี รวมตลอดถึงการทำนุบำรุงศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้ตามหลักธรรมของศาสนา เป็นการปลูกฝังจิตใจให้ดีงามและสามารถนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา

5.4 สนับสนุนการสร้างและยกระดับศูนย์จริยธรรมเป็นสถานศึกษาศาสนาอิสลามเบื้องต้น (ฟัรดูอีน) ภาคเยาวชนและประชาชน

5.5 สนับสนุนและจัดให้มีศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติศาสนกิจและศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดพังงา

6.ด้านอาชีพ

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เช่น การวิจัยคุณภาพดิน การเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน

6.2 สนับสนุนและยกระดับความรู้ความสามารถของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ ฝีมือแรงงาน เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชน

6.4 สนับสนุนและพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตและแปรรูปสมุนไพร พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

6.6 สนับสนุนและจัดให้มีการเปิดตลาดการค้าเชิงอนุรักษ์ สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยในพื้นที่จังหวัดพังงา

7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และชุมชนในระดับพื้นที่ให้มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

7.2 ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน และประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

7.3 สนับสนุนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมสภาพให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า การก่อสร้างแนวปะการังเทียมตามแนวชายฝั่งทะเลเพิ่มปริมาณสัตว์และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8.ด้านเทคโนโลยี

8.1 สนับสนุนและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดพังงาและนักท่องเที่ยว

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระบบการศึกษา การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดพังงา

8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารที่ทันสมัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

9. ด้านการเมือง การปกครอง

9.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย

9.2 พัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ให้เป็นองค์กรกลางประสานทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรเอกชน รวมทั้งประชาคมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน

9.3 สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดพังงา

9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้นำ องค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มุ่งให้เกิดการรวมตัว ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

9.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ได้มาตรฐาน มีความเพียงพอ สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม

10.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่นและจุดอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

10.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

นโยบายทั้งหมดที่ได้นำเสนอมานี้

       กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดพังงา จุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดพังงา และที่สำคัญคือ คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดพังงาเป็นที่ตั้ง ตลอดจนกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด ซึ่งในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

      ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระผมจะยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางในการบริหารราชการ ทั้งนี้ ในการบริหารราชการตามนโยบายดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ได้ ก็จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดพังงา จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทุกท่าน จากข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทุกคน กระผมและทีมงานฝ่ายบริหารจะมุ่งมั่นทำงานในการพัฒนาจังหวัดพังงา ให้มีความเจริญยั่งยืนอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพังงาต่อไป  

 

ขอขอบคุณครับ

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000