แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

พ.ศ. 2558 – 2562

         

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000