ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

เรื่อง  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน

และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

--------------------------

                    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนราชการในจังหวัดพังงา อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปเพื่อแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ดังต่อไปนี้

๑.      การจัดโครงสร้าง องค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพังงา เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.      โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๗ กอง ๑ หน่วย ดังนี้

     ๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ

                   ๑.๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานเลขานุการผู้บริหาร  งานรัฐพิธี  งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข  งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านจัดสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ  งานถ่ายโอนตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  งานประสาน สนับสนุน หรือช่วยเหลือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  งานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  งานส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  งานกิจการขนส่ง การบริหารช่องจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร การจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่ง การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในสถานี การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง การจัดให้มีบริการห้องสุขา การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม การจัดให้มีบริการรับฝากของ การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

                   ๑.๒) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานวางระบบอัตรากำลังและแผนอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร  งานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก   งานการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย  งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับตำแหน่ง  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง  งานการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติข้าราชการ/คณะผู้บริหาร งานการควบคุมการใช้ตำแหน่งและรายงานอัตรากำลัง  งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  งานเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา  งานการรายงานข้อมูลบุคลากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                   ๑.๓) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติการ  งานวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนเรื่องทั่วไป  งานตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ  งานดำเนินกิจการพาณิชย์  งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ. งานดำเนินการทางนิติกรรม สัญญาและการดำเนินการทางกฎหมาย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  งานออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  งานดำเนินการตาม พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอ่น       พ.ศ. ๒๕๔๐ งานส่งเสริมการลงทุนและการกระทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

          ๑.๔) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนด้านการท่องเที่ยว  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  งานการส่งเสริมและพัฒนางานบริการ  งานพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  งานด้านประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์  งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุด/คลินิกเซ็นเตอร์  งานบริหารจัดการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  งานส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000