กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                   ๑  ฝ่ายการประชุม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำรายงานการประชุมสภาและกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม  งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                   ๒  ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและหรือกรรมการสภา  งานเกี่ยวกับระเบียบและทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเลขานุการสภาฯ ประธานสภาและรองประธานสภาฯ  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำโปรแกรมทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                              ๓ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  งานการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  งานการจัดทำโครงการด้านการมีส่วนร่วมต่าง ๆ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000