กองแผนและงบประมาณ

         ๑ ฝ่ายนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  งานเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  งานเกี่ยวกับการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  งานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนา  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

        ๒ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว  งานเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน  งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการพัฒนา  งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                    ๓ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  งานเกี่ยวกับการประเมินผลแผนงานโครงการ  งานเกี่ยวกับการประเมินผลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  งานเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา   งานเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ  งานเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000