กองคลัง

                   ๑ ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน  งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวจริง  งานเกี่ยวกับวิชาการด้านการเงิน  งานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญประกอบฎีกา  งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ  งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                    ๒ ฝ่ายบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาการด้านบัญชี  งานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการทางบัญชีแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ  งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                               ๓ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนคุม การจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินและอื่น ๆ  งานเร่งรัดการจัดเก็บเงินรายได้  งานติดตามและประเมินผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000