กองช่าง

                   ๑ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนการปฏิบัติงานประจำปี   งานตรวจสอบการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงการก่อสร้างและงานถ่ายโอนต่าง ๆ  งานควบคุมอาคารตามกฎหมายและผังเมือง  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมทาง อาคาร และสะพาน แหล่งน้ำ และท่าเทียบเรือ  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ  งานตรวจสอบการก่อสร้างและดูแลทรัพย์สินของ อบจ. ทุกประเภท พร้อมจัดทำทะเบียนคุม  งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาถนนและระบบประปาที่ได้รับถ่ายโอน  งานบำรุงรักษาอาคารในความรับผิดชอบของ อบจ.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

              ๒ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานการก่อสร้างทุกประเภท   งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างทุกประเภท งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี  งานประสานแผนและจัดทำแผนงานโครงการ  งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง งานการผังเมืองงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                    ๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรกลประจำปี  งานแผนงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานแผนงานและควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิชาการด้านเทคนิค และเครื่องจักรกล แก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล งานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะทุกประเภทงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                               ๔ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครองดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม งานบำรุงรักษาสถานที่สำหรับการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ งานบำบัดน้ำเสียรวม งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและผังเมือง  งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท  เช่น ภัยแล้ง  อุทกภัย  ดินถล่ม เพลิงไหม้  งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000