กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                        ๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษางานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม      ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  สนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                    ๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ สายอาชีพ  ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน  การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว  จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด  จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม งานเกี่ยวกับประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย  รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า  บริหารการจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัด ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน  งานธุรการ ประกาศ จัดทำคำสั่ง  บริหารจัดการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร  บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง  เบิกจ่ายและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ศึกษา และออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  งานบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000