กองพัสดุและทรัพย์สิน

                        ๑ ฝ่ายจัดหาพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  งานรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหา  งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานเช่าพัสดุ  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน  งานแลกเปลี่ยนพัสดุ      งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ           งานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองผลงาน  งานเกี่ยวกับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา         งานเกี่ยวกับการลงโทษผู้ทิ้งงาน  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                      ๒ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี     งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการยืมพัสดุและทรัพย์สิน  งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์    และทรัพย์สินของ อบจ.  งานจัดทำงบทรัพย์สินของ อบจ.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000