หน่วยตรวจสอบภายใน  

                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท การรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000