ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญได้แก่

-  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

-        สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

-        สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

-  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 8,300,000 บาท

-  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,857,650 บาท และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 39,572,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,429,650 บาท

-  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการค่าจัดซื้อพื้นสนามวอลเลย์บอลสำเร็จรูป เป็นเงิน 700,000 บาท

-  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 533,050 บาท

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000