top banner 2017

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สมัยที่ 1

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000