top banner 2017

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพบปะสมาชิกสภาฯ และรับฟังปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไข และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่อไป

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญได้แก่

-  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2560

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000