top banner 2017

 

ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำผังการพัฒนาจังหวัดพังงา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่พังงาแห่งความสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำผังการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่พังงาแห่งความสุข โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และชุมชนในเขตอำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอกะปง และอำเภอทับปุด ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระบวนการพัฒนา ระดับจังหวัด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “พังงาแห่งความสุข โดยคนพังงา” ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดพังงาจากทุกภาคส่วน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 3 ปี โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

 1. โครงการออกแบบการพัฒนาจังหวัดสู่ “พังงาแห่งความสุข”
 2. โครงสร้างตัวแบบพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
  1. การสร้างตัวแบบสถานประกอบการปลอดโฟม
  2. การสร้างตัวแบบพลังงานสะอาด
  3. การสร้างตัวแบบพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
  4. การสร้างตัวแบบเกษตรอย่างยั่งยืน อาหารปลอดภัย
 3. โครงการวิจัย เพื่อการพัฒนายั่งยืนด้วยฐานความรู้
 4. โครงการสื่อสารสาธารณะ และการจัดการความรู้

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000