โครงการอบรมสัมมนา เรื่องบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในฐานะรองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกิ่งจัน ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สำหรับโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั่วประเทศ ในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดมแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสรุปประเด็นและขยายผลให้เป็นรูปธรรม

โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง ทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่น จากนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมจันอิน ชั้น 2 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาฯ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ภายหลังพิธีเปิดฯ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเสวนา เรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายบุญชู จันทน์สุวรรณ์ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบำรุง ปิยนามวาณิช ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ดำเนินรายการ

และสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่ ที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งหมดวาระลงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ มีมติเอกฉันท์ เลือกนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการบรรยายสรุป เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือโดยสาร – ท่องเที่ยว และกิจกรรมทัศนศึกษา – ดูงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000