องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา
ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางพรดารา ประมูลทรัพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมี นายสมพร สมใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ ดังนี้

๑.  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒.  เพื่อให้พุทธบริษัท เด็ก และเยาวชน ได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๓.  เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในการชำระศีล ซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท

๔.  เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธบริษัทและท้องถิ่น

๕.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน ให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดี

๖.  เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของศาสนิกชนคนไทย

ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการฯ ทั้งหมด ๖ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ สถานปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง

รุ่นที่ ๒ วัดควนกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง

รุ่นที่ ๓ วัดคงคาภิมุข อำเภอตะกั่วป่า

รุ่นที่ ๔ สถานปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง

รุ่นที่ ๕ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

รุ่นที่ ๖ วัดดอน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง

โดยทั้ง ๖ รุ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ จัดขึ้น ณ สถานปฏิบัติธรรม (วัดเก่าเจริญธรรม) กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน ๕๐,๐๐๐บาทและเทศบาลตำบลกระโสมตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000